Pakiet I

Weksle od A1-A395

Twoje weksle są zabezpieczone hipoteką na poniższych nieruchomościach

Działka usługowa - Lipce, gmina Miłkowice

KW nr 099519/7

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej opisana działka ewidencyjną nr 1/14 w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice stanowiąca część terenów o projektowanej aktywności gospodarczej oznaczonych symbolem U - tereny o wiodącej funkcji aktywności gospodarczo - usługowej, położone bezpośrednio przy drodze krajowej DK94 (Legnica - Chojn6w - Zgorzelec) w sąsiedztwie projektowanego węzła trasy ekspresowej S3. Uzbrojenie - energia elektryczna.