Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady powierzania środków finansowych na podstawie weksli zabezpieczonych hipotecznie wystawionych przez FIG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 28/21, 03- 938 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000256319.
 2. Odpowiedzialność osobistą z tytułu zobowiązań wynikającą z weksli ponosi wystawca, tj. FIG Sp. z o.o. w Warszawie oraz indosant.
 3. Odpowiedzialność rzeczowa z tytułu zobowiązania wekslowego ponoszą podmioty, którym przysługuje tytuł własności do nieruchomości, na których ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne roszczenia z weksla.
 4. Weksle zostały wystawione na łączną kwotę 13.500.000,00 zł (trzynaście milinów pięćset tysięcy) i zostały ponumerowana i oznaczone od A1 do A395 przy czym weksle o numerach:
  1. od A1 do A70 posiadają oznaczoną wartość 100 000 zł (sto tysięcy złotych)
  2. od A71 do A170 posiadają oznaczoną wartość 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  3. od A171 do A205 posiadają oznaczoną wartość 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
  4. od A206 do A255 posiadają oznaczoną wartość 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
  5. od A256 do A295 posiadają oznaczoną wartość 5 000 zł (pięć tysięcy złotych)
  6. od A296 do A395 posiadają oznaczoną wartość 1 000 zł (tysiąc złotych)
 5. o łącznej wartości 31 178 100 zł (trzydzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych):
  1. Lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w Zielonej Górze przy ul. Stanisława Moniuszki 16 A m. 47, dla którego prowadzona jest księga wieczysta Kw nr ZG1E/00108846/5, o wartości 823 100 zł.
  2. Działka niezabudowana nr 524 o powierzchni 6.765 m 2 , położona w miejscowości Brudziewice, gmina Suchań, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr SZ1T/00122881/3, o wartości 661 000 zł
  3. Działka niezbudowana nr 1/14 o powierzchni 23.296 m 2 , położona w miejscowości Lipce, gmina Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr LE1L/00099519/7, o wartości 13 172 000 zł
  4. Działka nr 104/5 o powierzchni 1.900 m 2 , położona w Warszawie przy ul. Biedronki 51A, województwo mazowieckie, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 568,1 m 2 dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr WA2M/00143214/8, o wartości 11 700 000 zł
  5. Działki niezabudowane nr 128/1 i 128/2 o łącznej powierzchni 27.200 m 2 , położone w miejscowości Makowiska, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, województw kujawsko-pomorskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr BY1B/00049542/3. o wartości 4 822 000 zł
 6. Uprawnienia wierzyciela hipotecznego wykonuje administrator hipoteki na zasadach ustalonych w umowie o powołaniu administratora hipoteki.
 7. Zabezpieczenie hipoteczne, o którym mowa w Regulaminie jest ograniczone w czasie i obowiązuje do 60. (sześćdziesiątego) dnia po terminie zapłaty wskazanego w treści weksla.
 8. Wierzyciel wekslowy zobowiązany jest w terminie 60 dni po upływie dnia oznaczonego jako termin zapłaty weksla, do wezwania FIG Sp. z o.o. w Warszawie do wykupu weksla i jego przedstawienia na żądanie wystawcy. Podstawą zapłaty jest tylko i wyłącznie przedstawienie oryginału weksla. Realizacja wezwania do zapłaty następuje poprzez pisemne wezwanie do wykupu weksla, przesłane FIG. Sp. z o.o. w Warszawie listem poleconym i przedstawienie oryginału weksla na pisemne wezwanie FIG Sp. z o.o. w Warszawie. Sprawdzanie dokumentu weksla pod względem jego prawdziwości będzie następowało na podstawie numeracji i nominału (zgodność z wpisem hipoteki łącznej do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości opisanych w pkt 5 Regulaminu), podpisu wystawcy, pieczęci oraz plomby elektronicznej. Wszelkie kopie, odpisy, w tym także w formie aktu notarialnego nie będą honorowane.
 9. W przypadku braku wezwania do wykupu weksla w terminie 60 dni po upływie terminu jego zapłaty oraz jego nieprzedstawienie na wezwanie FIG Sp. z o.o. w Warszawie, zabezpieczenie hipoteczne weksla wygasa, zaś administrator hipoteki będzie upoważniony do złożenia oświadczenia wyrażającego zgodę na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej całą wierzytelność z weksla.
 10. W przypadku nieprzedstawienia weksla do wykupu w terminie określonym w pkt 7 Regulaminu, zabezpieczenia hipoteczne wierzytelności z weksla wygasa. Zdarzanie to nie wpływa na odpowiedzialność wystawcy weksla oraz ewentualnych indosantów.
 11. Każdy weksel może zostać wykupiony przed terminem jego płatności na warunkach każdorazowo ustalonych pomiędzy wystawcą a wierzycielem wekslowym.
 12. Każdy wierzyciel wekslowy jest upoważniony do dokonania dalszego indosu weksla.
 13. Przewidywane wynagrodzenie z tytułu powierzenia środków finansowych na podstawie niniejszego Regulaminu wynosi od 6% do 11% w skali roku.
 14. Wypłata sumy wekslowej wierzycielowi wekslowemu nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu weksla do zapłaty, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia przedstawienia go do zapłaty.
 15. W sytuacji, gdy wypłata sumy wekslowej opisanej w pkt 14 powyżej, będzie wymagała wypełnienia obowiązków prawnych lub ekonomicznych (np. obowiązków podatkowych, informacyjnych, statystycznych), wypłata sumy wekslowej nastąpi po przedstawieniu przez wierzyciela wekslowego wszystkich koniecznych danych dla wypełnienia tych obowiązków.
 16. W przypadku, gdy wystąpi konieczność poboru podatku w źródle przychodu, wypłacona kwota sumy wekslowej nie zostanie pomniejszona o tę część podatku, do której obliczenia, pobrania i zarachowania obowiązany jest płatnik (FIG sp. z o. o.).
 17. Przyjęcie weksla jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 18. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w stronie internetowej: http://weksel.house/
 19. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: FIG Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 28/1, 03-938 Warszawa.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy.