Wzór weksla

Każdy z weksli posiada numer seryjny oraz kwotę wg poniższej specyfikacji.

Wszystkie weksle zostały wystawione na łączną kwotę 13.500.000,00 zł (trzynaście milinów pięćset tysięcy) i zostały ponumerowana i oznaczone od A1 do A395 przy czym weksle o numerach:

  1. od A1 do A70 posiadają oznaczoną wartość 100 000 zł (sto tysięcy złotych)
  2. od A71 do A170 posiadają oznaczoną wartość 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  3. od A171 do A205 posiadają oznaczoną wartość 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
  4. od A206 do A255 posiadają oznaczoną wartość 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
  5. od A256 do A295 posiadają oznaczoną wartość 5 000 zł (pięć tysięcy złotych)
  6. od A296 do A395 posiadają oznaczoną wartość 1 000 zł (tysiąc złotych)

Suma zabezpieczeń do w/w weksli wynosi 31 178 100 zł.

Administratorem hipotek jest wierzyciel (remitent):
Paweł Wiater, PESEL: 7404041200237, ul. Zwycięzców 28/21, 03-938 Warszawa.

Poniżej prezentujemy wzór stosowanych weksli.

Wzór weksla